Visie en missie

Het is onmogelijk om islamitisch onderwijs en islamitische opvoeding van elkaar te scheiden. "De moeder is de eerste school" (madrassah   ,( المدرسة  en "Geen vader heeft zijn kind iets beters te geven dan goede manieren." Uit deze voorbeelden blijkt dat ouders de verantwoordelijkheid dragen voor een goede ontwikkeling van hun kinderen. School en leerkrachten zijn deelgenoten in dat proces. Basisschool An Noer streeft naar goed basisonderwijs op islamitische grondslag, dat wil zeggen op basis van de Koran en Soenna en los van enigerlei stroming binnen de islam.
De school staat open voor alle kinderen, zowel moslims als niet-moslims. Ons uiteindelijke doel is kinderen te ontwikkelen tot constructieve islamitische burgers die volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving.
De school wil kinderen leren handelen vanuit een gelovige Islamitische instelling: het geloof praktiseren, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en goed sociaal gedrag staan hierbij centraal. Wij gaan hierbij uit van het goede in elk kind. Het kind wordt gezien als een onbeschreven blad (fitra الفطرة ) dat wordt gevormd door zijn omgeving. Bovendien is elk kind uniek.
 
In ons onderwijs richten wij ons op:
• het creëren van een veilige en stimulerende omgeving die een evenwichtige ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt;
• een positieve begeleiding van kinderen door ouders en leerkrachten, waarbij de opvoeder het goede voorbeeld geeft;
• het ontwikkelen van Godsbewustzijn (taqwa التقوى) bij kinderen, opdat zij vanuit een religieus normbesef inhoud geven aan normen en waarden;
• het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om deel te nemen aan de multiculturele samenleving.