An Noer info 5

15-09-2023
-Filmdag dinsdag 19 september
-Opkomst informatieavonden
-Looproute naar kleutergroepen
-Nieuws van de ouderraad
   ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 

Filmdag dinsdag 19 september
Afgelopen week werden wij gebeld door mw. van Putten, voorzitter van de jury van de Excellente Scholen. Ze had een leuke verrassing voor ons: op dinsdag 19 september wordt er op onze school gefilmd! Van de 42 Excellente scholen zijn er drie scholen uitgekozen waar het excellentieprofiel gefilmd zal worden. En daar hoort An Noer bij! Dat vinden wij een hele eer. Van de drie scholen wordt een filmpje gemaakt en dit zal gedeeld worden tijdens een congres voor Excellente Scholen in oktober. Uiteraard zal dit ook met onze ouders gedeeld worden. 

Voor u goed om te weten:

- Er worden impressiebeelden gemaakt. Dit betekent dat kinderen wel gefilmd worden, maar dat je niet kunt zien wie de leerling is. Met uitzondering van de kinderen waarvoor expliciet toestemming is gevraagd aan ouders. 
- De cameraploeg is ongeveer 3 uur op dinsdagochtend in de school.
- De juf bereidt de kinderen voor op het bezoek. Wellicht kunt u er thuis ook even met uw kind over praten. 

Opkomst informatieavonden
Afgelopen woensdag en donderdag vonden de informatieavonden plaats. We zijn niet ontevreden over de opkomst, echter hadden we wel meer ouders verwacht. We verwachten dat ouders aanwezig zijn bij bijeenkomsten op school: het gaat immers om de ontwikkeling van uw kind. Ook als u denkt dat u 'alles' al over de school weet. Ouders die aanwezig en betrokken zijn, laten zien dat ze de ontwikkeling van hun kind belangrijk vinden. En dat signaal geeft u ook af aan de juffen van uw kind. 
Was u wel van de partij? Dan waarderen we dat! Volgende week zien we iedereen graag op de kennismakingsgesprekken. 

Looproute naar kleutergroepen
Het kleuterplein betreedt u via het hekje. Een aantal ouders neemt echter de iets kortere route en loopt gewoon door de heg op het kleuterplein! En ook kinderen denken nu dat dat gewoon mag. Hierdoor blijft de heg op het kleuterplein er onverzorgd en toegetakeld uitzien. Dat is zonde! Graag het hekje gebruiken, dan krijgt ook de heg de kans om te groeien. 

Nieuws van de ouderraad
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh lieve moeders,
Meer dan 25 moeders schoven vanochtend aan om mee te denken en te praten over thema's als Identiteit & Ouderbetrokkenheid.
Trots op de islamitische identiteit
Daar waar bepaalde groeperingen de eigen waarden en normen aan onze kinderen proberen op te dringen, hadden de aanwezige moeders van vandaag een duidelijke, gezamenlijke visie én missie: de islamitische identiteit van onze kinderen hoort nog meer versterkt te worden. Kinderen horen met trots hun islamitische identiteit uit te dragen zodat ze zich daarmee staande leren te houden in 'die harde maatschappij.'  
Inspiratiebijeenkomsten
De moeders waren zich bewust van het feit dat het versterken van de eigen islamitische identiteit als opvoeder nog belangrijker is. Opvoeders moeten als het ware een spiegel voor zichzelf houden. Het versterken van die identiteit begint immers thuis. De aanwezige moeders werden dan ook laaiend enthousiast op het voorstel van de OR om inspiratiebijeenkomsten met Juf Yamina te organiseren. Tijdens die bijeenkomsten zal zij als godsdienstleerkracht ouders informeren over het thema waarmee ze met de leerlingen aan de slag gaat. Daarna krijgen de ouders de mogelijkheid om elkaar te inspireren hoe het betreffende thema thuis doorgepakt kan worden. Zo wordt het thema niet enkel een schoolthema, maar ook een waar gezinsthema.
Het effect van ouderparticipatie
We hebben het verder ook gehad over ouderbetrokkenheid. Ouders werken als educatieve partners samen met de school. De ouders van An Noer zijn volgens juf Sanaa bijvoorbeeld goed betrokken als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. De ouderraad vroeg zich echter af of ouders beseffen dat ouderparticipatie ook kan bijdragen aan de ontwikkeling én ontplooiing van kinderen? Het helpen bij activiteiten als verkeerslessen, de luizencontrole en het bijwonen van de koffieochtenden en lezingen kunnen daar namelijk ook voor zorgen! Jouw hulp én deelname aan de activiteiten op school is dus niet alleen belangrijk voor het reilen en zeilen van de school maar nog belangrijker: voor de ontwikkeling van je kind!
Betrokken vaders
De moeders zouden graag ook willen zien dat ook de vaders zich gaan organiseren. We hopen middels themabijeenkomsten de vaders te bereiken.
Kortom, waardevolle input, mooie gesprekken en een boel nieuwe inzichten en ideeën!
Eén inzicht willen wij tot slot nog al te graag met jullie delen:
Wanneer jij helpt en deelneemt aan de schoolactiviteiten, besef dan dat je daar door Allaah, de Verhevene voor wordt beloond. Neem daar de zuivere intentie bij aan: het bereiken van de tevredenheid van Allaah.
De hassanaat liggen wat dat betreft voor het oprapen: er zijn namelijk genoeg activiteiten waar we jullie hulp hard voor kunnen gebruiken!  
Baraka Allaahoe fiekom, lieve moeders en op naar een gezegende schooljaar.
Namens de ouderraad van An Noer