Protocol medisch handelen

Medicijnverstrekking
De ouders dienen de directie schriftelijk toestemming te geven dat een personeelslid de medicijnen voor hun kind mag verstrekken. Dit dient te gebeuren via het toestemmingsformulier 'Gezondheids- en medicijnverklaring' waarop beschreven wordt om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, in welke hoeveelheid en hoe deze moeten worden toegediend.

Ouders zorgen er voor dat er tijdig de juiste medicatie op school aanwezig is en voor een regelmatige bevoorrading. De medicijnen worden afgesloten bewaard in de klas of in de koelkast in de keuken of de teamkamer. Er worden alleen medicijnen in ontvangst genomen in originele verpakking en uitgeschreven op naam van het kind. Het bevoegde personeelslid leest de bijsluiter goed en zorgt er voor op de hoogte te zijn van eventuele bijwerkingen.
De leerlingen krijgen geen paracetamol, ibuprofen of iets dergelijks. Kinderen die hoofdpijn hebben of zich niet goed voelen moeten door de ouders worden opgehaald om thuis uit te zieken. In deze gevallen belt de leerkracht de ouders op, zodat het zieke kind wordt opgehaald.

Medische handelingen
We zijn verplicht eerste hulp toe te passen. In geval van vervoer van een ziek kind vindt dit altijd plaats door de ouder of de ambulance. Ouders en/of thuiszorg kunnen medische handelingen zelf op school verrichten. Als een beroep op de school wordt gedaan, dan dient de toestemming van de ouders schriftelijk vastgelegd te worden. 
Personeelsleden zullen echter in geen geval injecties toedienen aan leerlingen.

Medische handelingen worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen door een leerkracht gedaan.
De school zal, voordat ze een besluit neemt of een leerkracht betrokken wordt bij de zorg rond een ziek kind en medische handelingen gaat uitvoeren, nagaan of de (civielrechtelijke) aansprakelijkheid gedekt is en/of welke voorwaarden de (aansprakelijkheids)verzekeraar stelt (bijv. bekwaamheidsverklaring).
De leerkracht moet een gedegen instructie krijgen van een arts of verpleegkundige, die vervolgens verklaart dat de leerkracht bekwaam is in het uitvoeren van een specifiek benoemde medische handeling.

De geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind en de naam van het medicijn worden geregistreerd in Parnassys.

Bij problemen met de toediening van medicijnen wordt meteen een arts of specialist gebeld. Bij twijfel of een ernstige situatie wordt het landelijk alarmnummer 112 gebeld. Alles wordt vastgelegd in Parnassys.

Protocol_Medisch_handelen_en_medicijnverstrekking.pdf