COÖPERATIEVE school

Waarom coöperatief leren?

Op onze school An Noer werken we structureel met een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement om te komen tot goede leerresultaten taal en rekenen en een veilig en sociaal klimaat binnen onze school.
 
Wij zijn een school met een hoge schoolweging (36-37) en een bovengemiddeld complexe leerlingenpopulatie. Wij zien dit gegeven als een maatschappelijke taak om bij te dragen aan gelijke kansen voor onze leerlingen. Voor onze leerlingen vinden wij het belangrijk dat zij kwalitatief goed les krijgen en gemotiveerd zijn om te leren in een veilig en coöperatief schoolklimaat. De interactie tussen onze leerkrachten en leerlingen en onze leerlingen onderling, staat centraal bij coöperatief leren. Wij merken dat dit het leerproces versterkt en dat deze aanpak betrokkenheid creëert, bij zowel leerling als leraar. Ook draagt dit bij aan een veilig klimaat in de groep en in de school. 

Doelen van coöperatief leren

Versterken taalvaardigheid en samenwerken

Onze leerlingen leren dat zij samen meer voor elkaar kunnen krijgen door gestructureerd samen te leren en te werken middels coöperatieve leerstrategieën. Doordat de leerlingen uitgedaagd worden om meer te spreken en te schrijven, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid vergroot en worden de samenwerkingsvaardigheden verder ontwikkeld.

Sociaal sterk worden 

Om te werken met een coöperatieve aanpak in de lessen en dus van en met elkaar te kunnen leren, is een sociaal veilige en sterke schoolomgeving een belangrijke voorwaarde. Door leerlingen uit te dagen met elkaar in gesprek te gaan, verschillende inzichten met elkaar te delen en elkaar de verantwoordelijkheid voor gedeeld leiderschap te geven, creëren we zelfverzekerde leerlingen. Zij voelen zich samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige groep voor iedereen. Duidelijke schoolbrede afspraken omtrent het klassenmanagement dragen bij aan dit doel. 

Hoe wordt coöperatief leren ingezet?

Onze school realiseert haar taal- en rekenonderwijs volgens de coöperatieve leerstrategieën van Kagan, en ook bij andere vakken komt de aanpak terug. De leerstrategieën worden dagelijks verwerkt in de lesactiviteiten. De inzet van de strategieën zijn daardoor een vast onderdeel van de lessen. Ze worden schoolbreed ingezet en is sprake van een doorgaande lijn en opbouw van groep 1 t/m 8. Alle leerkrachten spreken dezelfde taal: dit draagt bij aan uniformiteit, voorspelbaarheid en rust in de school. Wanneer er een invaller voor de klas komt, werken wij deze leerkracht in. We hebben afspraken over het lesgeven in de kwaliteitskaart beschreven en dragen er zorg voor dat er continuïteit is voor leerlingen.

Professionalisering team

Het leerkrachtenteam heeft de driejarige training van coöperatief leren (CL) gevolgd en zijn tot level 3 bekwaam. We hebben leerkrachten opgeleid tot CL-coaches. Onze onderwijsassistenten zijn door de CL-coaches op de strategieën gecoacht zodat zij ook in kleine groepjes de ondersteuning coöperatief aan kunnen bieden. Er vinden structureel klassenbezoeken plaats door de coaches gericht op ontwikkeling van de strategieën. De klassenbezoeken vinden plaats aan de hand van een kijkwijzer 'Coöperatief leren' waarin de afspraken omtrent de coöperatieve leerstrategieën staan. Op deze manier brengen we de bekwaamheid van de leerkrachten in kaart.

Wat zijn de opbrengsten van coöperatief leren?

Wij zijn trots op onze eindresultaten en de behaalde referentieniveaus. Aan het eind van de basisschoolperiode scoren onze leerlingen op de basisvaardigheden taal en rekenen ver boven de ondergrens en zelfs op of boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn we trots op de hoge bovengemiddelde opbrengsten van de sociale veiligheid bij leerlingen.

Verder draagt ons profiel intern bij aan een professionele kwaliteitscultuur. Wij leiden en coachen (nieuwe) collega's intern zelf op. Verder voeren wij collegiale consultaties uit, onder andere op dit thema.  Daarnaast hebben wij vergaderingen gekoppeld aan het borgen en ontwikkelen van coöperatief leren: tijdens de coöperatieve bouw- en intervisie-vergaderingen worden bijvoorbeeld nieuwe strategieën aangeboden. We borgen de kwaliteit van de uitvoering door klassenbezoeken en collegiale consultatie en door voortdurend te investeren in de inhoudelijke dialoog.

Effecten van ons excellentieprofiel zien we verder in het lage aantal verwijzingen naar het S(B)O, dit geeft aan dat wij bijzonder goed passend onderwijs kunnen bieden aan bijna alle leerlingen. Op basis van onze schoolweging, is namelijk te verwachten dat dit aantal hoger zou liggen. Wij leggen de lat hoog om leerlingen bij uitzondering te verwijzen. Dit betekent dat wij ook leerlingen die iets extra's nodig hebben met de inzet van de strategieën tot ontwikkeling laten komen.

We monitoren onze leerlingen in het VO. Zij ontwikkelen zich conform hun schooladvies, hun capaciteiten en mogelijkheden, passend bij de manier waarop de bij ons zijn uitgestroomd. We zijn trots op de kwaliteit van de ontwikkeling van onze leerlingen in het VO.

Ons meest recente inspectierapport laat zien dat wij op maar liefst acht van de elf indicatoren het oordeel Goed hebben ontvangen. Dit geldt ook voor ons bestuur: Zij ontvingen het oordeel Goed op 12 april 2022. Het oordeel van de inspectie bevestigt waar wij in geloven.