Aanmelden nieuwe leerling

 

Aanmelden en toelating (Passend Onderwijs)

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan door contact op te nemen met de directeur. De directeur nodigt u uit op school om het aanmeldformulier in te vullen. U kunt uw kind aanmelden als hij/zij twee jaar oud is. Circa tien weken voordat het kind vier jaar wordt, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek.
Voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 is het niet meer mogelijk om uw kind aan te melden in verband met de wachtlijsten. We hanteren een voorrangsregeling voor broertjes en zusjes. 

In het intakegesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken. Het is van belang dat de school een goed beeld krijgt van uw kind. Op deze manier kunnen de behoeften van uw kind nog beter afgestemd worden met de leerkrachten.
Daarnaast wordt de islamitische identiteit van de school en hoe hieraan vorm wordt gegeven, besproken.
Aan de ouders wordt gevraagd of zij instemmen met de uitgangspunten en doelstellingen van de school of deze in elk geval kunnen respecteren.
De directeur bepaalt, in overleg met de intern begeleider in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. Dit om evenwichtige groepen op het gebied van ontwikkeling, leeftijd en geslacht te creëren.
 
Door de invoering van Passend onderwijs zijn de wettelijke voorschriften voor de aanmelding en toelating van leerlingen aangepast.  
Bij de toelating wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen zonder en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor de leerlingen zonder extra ondersteunings-behoefte verandert er niet veel. Voor deze leerlingen geldt alleen de nieuwe regeling dat alle leerlingen schriftelijk aangemeld moeten worden.
 
De leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn die leerlingen waar zorgplicht voor geldt.
De zorgplicht geldt dus pas vanaf het moment dat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat het schoolbestuur er voor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft (en die zich bij de school aanmeldt) een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. De zorgplicht geldt voor het schoolbestuur van de school van aanmelding. Dit betekent niet dat de leerling altijd op deze school wordt toegelaten. Het betekent wel dat het bestuur de leerling pas mag weigeren als er een andere school is gevonden die de leerling toelaat.
De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school een passend aanbod heeft en te beslissen over toelaatbaarheid. Als het niet mogelijk is voor de school om binnen 6 weken te besluiten of de leerling wel/niet toegelaten kan worden, dan is er een verlenging van de procedure mogelijk van 4 weken.
 
Voor meer informatie:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
 

Leerlingen die vier jaar worden

Wanneer de leerling een overstap maakt van de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs vindt er een overdrachtsrapportage plaats. De leidsters van de peuterspeelzaal nemen dan contact op met de school. Tijdens deze rapportage wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Als ouder dient u hier toestemming voor te geven.
 
Leerlingen worden normaliter op de dag dat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Een leerling mag vanaf 3 jaar en 10 maanden een paar ochtenden/middagen komen wennen. Elke leerling ontwikkelt zich anders. De ene vierjarige kan meer wendagen aan dan een andere vierjarige. Op basis van de ondersteuningsbehoeften van het kind worden de wendagen vastgesteld. Dit gebeurt  in overleg met de ouders, de leerkracht(en) van de groep en de intern begeleider(s).
 
Na de zomervakantie starten veel kleuters tegelijk: alle kleuters die in juli en augustus vier jaarzijn geworden. Deze kinderen krijgen ongeveer twee weken voor de zomervakantie bericht in welke groep zij geplaatst worden. Zij krijgen geen kennismakingsochtenden omdat die voor de zomervakantie zou moeten plaatsvinden, waardoor de periode tussen 'wendag' en eerste schooldag te lang zou zijn. Bovendien is de samenstelling van de groep na de zomervakantie anders dan ervoor, omdat de oudste kleuters dan naar groep 3 zijn vertrokken.
 
 
Op de eerste schooldag van een nieuwe leerling worden de ouders met het kind om 8.20 uur op school verwacht om kennis te maken met de leerkracht.
 
Wanneer uw kind (nog) niet zindelijk is, dan kan hij/zij niet uitgenodigd worden voor de wendagen.