Medezeggenschapsraad

Wettelijk is geregeld dat elk schoolbestuur verplicht is een medezeggenschapsraad (MR) aan te stellen. Dit is een raad die bestaat uit vertegenwoordigers van het team en van de ouders. De MR bestaat uit zes leden. De ouders kiezen drie leden en het team drie collega's.  De taken en bevoegdheden van de MR zijn in een wettelijk reglement, de W.M.S., vastgelegd. De vergaderingen zijn voor alle ouders en teamleden toegankelijk. Als daar behoefte aan is kan vlak voor aanvang van de vergadering (5 min.) worden ingesproken over een bepaald onderwerp.
 
Enkele taken van de MR:
• Het bespreken met alle betrokkenen van alle zaken die de school betreffen.
• Het gehoord en geïnformeerd worden door het bevoegd gezag (bestuur) over alle zaken die de school betreffen.
• Het houden van vergaderingen.
• Het houden van verkiezingen (om de 3 jaar).
 
Enkele bevoegdheden van de MR:
* Het advies uitbrengen over vaststelling van en wijzigingen in het schoolplan.
•Vaststelling of wijziging van door ouders ondersteunde werkzaamheden voor de school en het onderwijs.
• Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.
• Vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door de volgende personen:

Mw. F. El Hachmi- Stitou (oudergeleding, voorzitter)
Dhr. A. Al Masoudi (oudergeleding) 
Mw. S. Monterie (oudergeleding)
Mw. S. van der Gaag - Braun (personeelsgeleding)
Mw. J. Hendriks-Munting (personeelsgeleding, secretaris)
Mw. Y. Algera (personeelsgeleding)

E-mail: mr@annoer.nl