Opbrengsten sociale veiligheid leerlingen 2020-2021

Kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving. Maar dat kan alleen maar gehandhaafd worden als wij samen (school, ouders en kinderen) alert blijven op pestsignalen en daar meteen maatregelen tegen treffen. De leerkrachten maken ieder jaar in het begin van het schooljaar samen met de kinderen afspraken over de omgang met elkaar. Deze afspraken komen wekelijks terug in de lessen van de anti-pestmethode KiVa.  Als ouders kunt u pesten helpen te voorkomen door meteen contact op te nemen als er iets aan de hand is.  Daarnaast is onze school in het bezit van een pest-protocol.

Jaarlijks brengen we de sociale veiligheid in de groepen 5 t/m 8 in kaart door de kinderen een vragenlijst in te laten vullen. De opbrengsten van de vragenlijst worden met de leerlingenraad, het team en de inspectie gedeeld. We gebruiken de vragenlijst van het WMK-PO.

Visie op sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: Brede ontwikkeling leerlingen, preventieve begeleiding en een positief schoolklimaat

De missie van An Noer is onze leerlingen begeleiden naar zelfbewustzijn zonder vrees. Deze missie weerspiegelt de visie op sociale opbrengsten. An Noer heeft een positief leer- en leefklimaat. An Noer staat voor brede ontwikkeling, binnen een maatschappelijke context; samen leren, samen leven, samen werken. Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming wordt structureel, binnen een doorgaande lijn gestimuleerd.

Werkwijze Sociale Opbrengsten
De kernwaarden voor sociale opbrengsten is een logisch gevolg van de schoolvisie en
Islamitische identiteit. Iedereen is verantwoordelijk voor het positieve schoolklimaat. De leerkrachten stellen samen met de leerlingen groepsafspraken op. We betrekken de leerlingenraad bij belangrijke keuzes en het bewaken van het klimaat.
In het schoolveiligheidsplan zijn preventieve en curatieve maatregelen t.a.v. fysieke, sociale en psychische veiligheid beschreven.
An Noer zet preventieve maatregelen in ter voorkoming van ongewenste situaties.
De uitslag van het leerlingenonderzoek naar het welbevinden en betrokkenheid is jaarlijks schoolbreed ruim voldoende tot goed.

Via onderstaande link ziet u de opbrengsten van de sociale veiligheidslijst van de leerlingen van groepen 5 t/m 8. 

Poster sociale veiligheid leerlingen 2020-2021.pdf