Waar staat de school voor?

 

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs heeft op onze school topprioriteit. Om alle aspecten systematisch aan de orde te laten komen en er voor te zorgen dat de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geformuleerde kerndoelen ook gerealiseerd kunnen worden, werken we met een schoolplan.
 
Ons kwaliteitszorgsysteem is in feite een cyclisch proces van samenhangende acties om de kwaliteit van de school te beschrijven, te beoordelen, te verbeteren en te borgen. Het proces kent een viertal stappen:

 
Plan
We maken jaarlijks een plan van aanpak voor de gewenste verbeteringen op onze school. Daarin is onder meer beschreven wat de gewenste resultaten moeten zijn en wie steeds de eerstverantwoordelijke voor het proces is binnen de school.
 
Do
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. De geplande data van overleg, werkbijeenkomsten en studiedagen zijn daarbij sturend. Ook de ondersteunende rol van het samenwerkingsverband  Rijnstreek  is voor ons een belangrijke factor. 
 
Check
Na een korte of langere periode worden de ingevoerde verbeteringen geëvalueerd. Bij het gebruik van een nieuwe methode is dat al direct tijdens en na het eerste jaar van invoering bijvoorbeeld. Bij het verbeteren van bijvoorbeeld de effectieve leertijd zal dat na een langere periode zijn.  Als basisinstrument voor de evaluatie van aspecten van kwaliteit gebruiken wij "Werken met kwaliteitskaarten" (WMK). Daarnaast is er eens in de drie jaar een enquête voor de ouders van onze school.
De inspectierapportages over onze school zien wij als een externe evaluatie van onze school.
 
Act
Dit is de fase van bijstelling. Als het gewenste resultaat niet is behaald gaan we na of dit kwam door de omstandigheden of dat de gewenste doelen wellicht niet reëel waren. We bepalen dan hoe we verder gaan met een bepaald onderwerp. Meestal zal dit betekenen dat we meer tijd nodig zullen hebben en dat de activiteit wordt voortgezet in het volgende schooljaar. Bij de resultaten die wel behaald zijn, proberen we zo goed mogelijk te borgen. We proberen op de naleving van de afspraken toe te zien en elkaar erop aan te spreken. Dit betekent onder meer dat de afgesproken verbeteringen regelmatig terug zullen komen in teamvergaderingen en bouwoverleg. Daarmee proberen we vast te houden van wat goed gaat.