Wie zijn wij?

Geschiedenis

Basisschool An Noer is opgericht in 1989 en staat in Alphen aan den Rijn. De school is begonnen in een oud pand aan de Diamantstraat. In 1995 is de school wegens ruimtetekort en de slechte staat waarin het pand zich bevond, verhuisd naar het Marsdiep 1-3. In 2005 is het  gebouw aan het Marsdiep grondig gerenoveerd en is er een nieuw stuk bijgebouwd. 
In de loop der jaren is het aantal leerlingen gegroeid van 70 naar ongeveer 300 dit schooljaar. De school was daarom tot het schooljaar 2016-2017 in twee gebouwen gehuisvest, het hoofdgebouw aan het Marsdiep en de dependance aan de Polluxstraat.  Met ingang van het schooljaar 2017-2018 startte An Noer in het nieuwe gebouw aan de Polluxstraat 2 met veertien groepen. Dat aantal werd in 2018-2019 uitgebreid naar vijftien groepen. 

De naam

De naam van onze school is: "Islamitische basisschool An Noer."  Deze naam is afgeleid van hoofdstuk 24 van de heilige Koran.  An Noer betekent letterlijk "Het licht".

Missie

De missie vormt het fundament onder het werk van de Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe (SISR&G). Hierin wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. 

 

"An Noer wil een organisatie zijn die vanuit een islamitische identiteit kinderen en medewerkers een veilige, inspirerende en kwalitatief uitstekende leer- en werkomgeving biedt".

 
De school staat voor islamitisch kwaliteitsonderwijs en bevordert dit actief door:
- kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen en daarbij aan te sluiten bij de uniciteit van elk kind;
- evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en levensbeschouwelijke waarden;
- onderwijs dat aansluit bij de waarden en normen en identiteit vanuit de lokale gemeenschap.
- een inspirerende en veilige leer- en werkomgeving voor iedereen.

Visie

De school werkt vanuit de inspiratie van het islamitische geloof. We zien de school als een waardengemeenschap waarin we een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het individu en we herkennen en erkennen zijn of haar capaciteiten en opdracht is om de aan ons toevertrouwde kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst.
Ons onderwijs is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van hun talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat zij nodig hebben. Wij willen hen zodanig vormen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste zin van het woord. Goede kwaliteit betekent voor ons allereerst het realiseren van onderwijs met bovengemiddelde resultaten. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en scholen kenmerken zich door een opbrengstgerichte cultuur. Medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen. We besteden eveneens aandacht aan de kwaliteit van de relatie met ouders, andere stakeholders, communicatie en samenwerking.

Kernwaarden

Onze visie wordt ingevuld door een viertal kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen:
professionalisme, zorgzaamheid, duurzaamheid en samenwerking.


Professionalisme

Onder professionalisme verstaan wij dat we kwaliteit willen leveren. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed onderwijs. Dit uit zich zowel in een goede kwaliteit van lesgeven, de communicatie met ouders als ook in de bereidheid het eigen handelen en de schoolorganisatie te verbeteren.


Zorgzaamheid

Zorgzaamheid betekent voor ons dat we openstaan en ondersteunend zijn aan de ontwikkelbehoeften van het kind, de ouder en collega's. Het is onze taak te zorgen voor een veilig pedagogisch leer- en werkklimaat. Daarbij leggen we verantwoording af over ons handelen, zowel naar elkaar toe als ook naar leerlingen, ouders en samenwerkende organisaties.


Duurzaamheid

Duurzaamheid houdt in dat we consistent zijn, continuïteit belangrijk vinden, betrouwbaar zijn, het goede behouden, onderwijs geven dat past bij de tijdsgeest, authentiek en financieel solide zijn. We bereiden de kinderen voor op hun toekomst, hun rol en hun verantwoordelijkheid in de hedendaagse multiculturele samenleving. Dit betekent dat wij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs op de voet volgen. We hebben respect voor mens, milieu en maatschappij.


Samenwerken

Samenwerken betekent voor ons dat we respect hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. We werken dan ook nauw samen binnen de teams, met leerlingen en ouders. Daarbij staat het gezamenlijke resultaat voorop. Onze scholen stellen zich open voor inbreng van ouders en leerlingen, we nodigen ze uit hun inbreng te leveren, mee te denken en te beslissen.